Typecho基于浏览量的文章等级

Typecho基于浏览量的文章等级

Laoyao
2021-01-06 / 1 评论 / 266 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年06月30日,已超过117天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

代码:

/*文章访问量等级*/
function listdeng($archive){
  $db = Typecho_Db::get();
  $cid = $archive->cid;
  if (!array_key_exists('views', $db->fetchRow($db->select()->from('table.contents')))) {
    $db->query('ALTER TABLE `'.$db->getPrefix().'contents` ADD `views` INT(10) DEFAULT 0;');
  }
  $exist = $db->fetchRow($db->select('views')->from('table.contents')->where('cid = ?', $cid))['views'];
  if($exist<200){
//    echo '<span class="badge arc_v1">测试</span>';
  }elseif ($exist<500 && $exist>200) {
    echo '<span class="badge arc_v2">新秀</span>';
  }elseif ($exist<1000 && $exist>=500) {
    echo '<span class="badge arc_v3">推荐</span>';
  }elseif ($exist<5000 && $exist>=1000) {
    echo '<span class="badge arc_v4">热文</span>';
  }elseif ($exist<10000 && $exist>=5000) {
    echo '<span class="badge arc_v5">头条</span>';
  }elseif ($exist<30000 && $exist>=10000) {
    echo '<span class="badge arc_v6">火爆</span>';
  }elseif ($exist>=30000) {
    echo '<span class="badge arc_v7">神贴</span>';
  }
}

复制以上代码放到functions.php文件里面

调用:

样式自己发挥

7

评论

博主关闭了所有页面的评论